รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

รุ่นที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รุ่นที่ 4 จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 5 จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 6 กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 7 จังหวัดภูเก็ต

รุ่นที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี


 
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2558
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ในประเทศไทย
Need Energy Infobook
คู่มือประชาชน การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านพลังงานของประเทศไทย
จริงหรือที่เค้าว่า...เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย
สารานุกรมพลังงานทดแทน


Energy Education Development Project. Energy Technology for Environment, Chiang Mai University