การประกวดสื่อการเรียนการสอน

ด้านพลังงานโครงการส่งเสริมการเรียนนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสอนวิชาพลังงานในประเทศไทยปัจจุบันมีปัญหาหลักอยู่ที่ครูผู้สอนขาดข้อมูลเนื้อหาวิชาพลังงานที่เป็นปัจจุบันสำหรับนำไปถ่ายทอดต่อนักเรียน รวมทั้งขาดสื่อการสอนและกระบวนการสอนที่ง่ายต่อการสื่อสารในชั้นเรียนอีกทั้งเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการสอนที่มีอยู่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานปัจจุบันและนโยบายของประเทศในภาพรวม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านพลังงานที่เหมาะสม และให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม คณะดำเนินการจึงจัดให้มีการประกวดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานขึ้น โดยเชิญโรงเรียนทั่วประเทศส่งโครงงานการทำสื่อการเรียนการสอนเข้าประกวด และจะจัดให้มีคณะกรรมการคัดกรองเหลือ 10 โครงการ (ประถมศึกษา 5 โครงการและมัธยมศึกษา 5 โครงการ)

คุณสมบัติ
• โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
• เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีการดำเนินการทางด้านพลังงาน และสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน
การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ
• โรงเรียนระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-ป.6)
• โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1-ม.6)

ลักษณะของสื่อที่ใช้ในการประกวด สามารถส่งสื่อได้ ดังนี้
1. สื่อการเรียนการสอนสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ชุดสาธิต ชุดทดลอง แบบจำลอง เกม เป็นต้น
2. สื่อโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน เป็นต้น

• ประกาศผลโครงงานที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ทางเว็บไซด์ http://tene.eppo.go.th

• ประกวดรอบตัดสินในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ ไมด้าซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

รางวัล
แบ่งรางวัลออกเป็น 3 รางวัล (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ประกอบด้วย
• รางวัลสื่อการเรียนการสอนรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลสื่อการเรียนการสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลสื่อการเรียนการสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

การส่งใบสมัคร
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14/5 โครงการ 2BR ซ.11 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
วงเล็บมุมซอง “การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน”
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอรพรรณ ใจกว้าง
โทรศัพท์: 084-2237876 โทรสาร: 053-215389

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

 

Research Unit for Energy Economics Ecological & Management. Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University