สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กระทรวงพลังงาน

121/1-2  ถนนเพชรบุรี   แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท (084)2237876 , (080)1322870
โทรสาร (053) 944146 ต่อ 431
อีเมล eedp.001@gmail.com


 
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ในประเทศไทย
Need Energy Infobook
คู่มือประชาชน การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านพลังงานของประเทศไทย
จริงหรือที่เค้าว่า...เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย
สารานุกรมพลังงานทดแทน


Energy Education Development Project. Energy Technology for Environment, Chiang Mai University