การจัดสัมมนา เรื่อง
"การใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานและการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาทางด้านพลังงาน"

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับ สำหรับภาคกลาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับ สำหรับภาคใต้

Research Unit for Energy Economics Ecological & Management. Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University